Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door eMeL, gevestigd op Latourlaan 8, 6213 GH te Maastricht.

EMeL  streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevensprobeert eMeL  een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie en de bescherming van jouw privacy. eMeL  handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wettelijke grondslag

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken, als wij dat doen op basis van een juridische grondslag.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons. In dat kader verwerken wij ook jouw gegevens (inclusiefmobiele telefoonnummer) voor het sturen van rekeningen, conform wettelijke regels.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging. Gegevens zoals naam, telefoon en/of mailadres kunnen incidenteel betrokken zijn bij het (intern) registreren van datalekken, conform onze wettelijke plicht. Zo ook bij het registreren en afhandelen van klachten en/of verzoeken van jou als relatie in verband met je privacy-rechten. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Wat doen we met jouw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken wij onder andere voor het bijhouden van je dossier, het plannen van een afspraak, de financiële afhandeling en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan derde partijen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. We verstrekken jouw gegevens alleen zonder jouw toestemming als dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij facturatie via een factoringmaatschappij of via je zorgverzekeraar, of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat moet vanwege een wettelijke verplichting. Voor financiëlegegevens, zoals betaalgegevens, hanteren wij de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je een aantal rechten. Zo heb je recht op inzage, verbetering, aanvulling en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons vragen om je gegevens over te dragen aan jou of aan een andere partij, of om de gegevensverwerking te beperken. Je mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) je gegevens. Bovendien kun je je toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken.

Contactgegevens

Heb je een vraag, klacht of tip, of wil je je rechten als betrokkene uitoefenen, dan kun je een e-mail sturen naar info@emel.nl.
Vind je dat je rechten worden geschonden, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Opwww.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je dat kunt doen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website.Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat je op de hoogte bent van eventuele veranderingen.

Cookies 

Wij gebruiken de volgende trackers op onze website

  • Cloudflare:  Cloudflare-services met als doel de veiligheid en prestaties van hun websites en services te vergroten.
  • Google Fonts: Google Fonts is een website met gratis en open source lettertypes.
  • Font Awesome: Font Awesome is een website met gratis en open source iconen voor je website.